Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

Avcılar Escort
escort
Çapa Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Avcılar Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Gurup Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Anal Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Yeni Escort
escort
Yeni Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
İtanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Gurup Escort
escort
Çapa Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Yeni Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Yeni Escort
escort
Grup Escort
escort
İstanbul Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Aksaray Escort
escort
Anal Escort
escort
Strapon Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Vip Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
istanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avrupayak Escort
escort
Eseyurt Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
istnbul Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Gurüp Escort
escort
Cimcif Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Anal Escort
escort
Vip Escort
escort
19 Escort
escort
Vip Escort
escort
Vip Escort
escort

 

aldatılan kadınlar 13-bölüm-

  • İlan Tarihi: 28 Mart 2013 18:33

Açıklama

aldatılan kadınlar 13-bölüm-   

<;ekti ama evli bir adamla birlikte olamazdim. Oguz’a
“Sen bo§anana kadar ben hayatinda yokum” dedim. Bir
$ey kotii gitmeye ba$Iadi mi ba$ka her $ey de kotii gidi-
yor. Bu yipratici olayin ardindan ak$am eve geldigim-
de kotii bir siirpriz beni bekliyordu. Sedat’la ka^an kar-
de$im Berrak evdeydi. Kucaginda da daha 1.5 aylik bir
bebek vardi. Annemle babam dayanamayip almi$ti i<;e-
ri Berrak’i. Kayinvalidesi yiizunden aralari bozulmu$,
Berrak da evi terk edip bize gelmi^ti. Sonra anlatmaya
ba§ladi bana. Biz evlilik hazirhklari yaparken Sedat’in
kendisini kandirdigini ve bir gece sevi$tiklerini soyle-
di. i$te o sevi$me sonucunda hamile kalmi$ karde§im.
Aldirmaya korkmu§, Sedata “Ya benimle evlenirsin ya
da ger<;egi herkese soylerim” demi$. Bu nedenle nikah-
tan hemen once ka<;mi§lar. Benden oziir diliyordu kar-
de§im. Yaptiginin 90k biiyiik bir hata oldugunu anlati-
yor ve af diliyordu. Ama i^imde Berrak’a kar§i oyle bir
kin vardi ki affetmem miimkun degildi. Tek kelime bile
etmeden odama kapandim ve aglamaya ba$ladim. Ge<^-
mi§in sayfalari yeniden a^ilmi^ti ve bu kez kotii giinle-
rimde hep bana destek olan Oguz da yoktu yanimda.
Sedat bizde kaliyordu
Ertesi sabah erkenden Sedat geldi. Berrak’la bari$-
mak, karisini ^ocugunu alip gotiirmek istiyordu. Berrak
ise bunu bir tiirlu kabul etmiyordu. Annemle babam da
peri$an olmu$tu. Bizim yiiziimiizden onlarin da huzu-
ru, mutlulugu bozulmu§tu. Berrak, “Ben gitmek iste-miyorum” deyince annemlebabam Sedat’a “Oglum bir-
ka<; giin burada kal, aranizi diizeltin, sonra gidersiniz”
dedi. Duqnnsenize, beni nikah masasinda terk edip gi-
den adamla veonunla ka<;an karde$imle ayni evin it^in-
de olacaldm Bu duruma isyan ettim ama artik anrvcm-
le babami da daha fazla mutsuz etmck istemiyordum.
Sineye <;ektim bu durumu. Ak$amlari eve geliyor ve hi^
kimseyle konu$madan odama kapaniyordum. Bir ak-
$am Sedat i§ <;iki$inda hastaneye geldi. Konu$mak is-
tedigini soyledi, reddettim. Ama o kadar israr etti ve
yalvardi ki sonunda dayanamadim ve “Ne soyleyecek-
sen hemen soyle ve bir daha da sakin kar$ima <;ikma”
dedim. Bir hata yaptigini, bu hatanin bedelini odedigi-
ni soyledi. “Seni hala seviyorum” dedi. “Bunlarin hi<;-
bir onemi yok, <;iinkii ben seni <;oktan unuttum. Hem
Berrak’i hem de seni Allah’a havale ettim. Zaten ben
ba$kasina a$igim” dedim.
Bu soziim Sedat’i <;ildirtmaya yetmi$ti. Zaten benim
de amacim buydu.
Bir gece olanlar oldu
Birka<; giin sonra Oguz geldi yamma, bo$anma ka-
rari elindeydi. “Hi<;bir piiriiziim kalmadi artik, seni-
nim” dedi. Kaldigimiz yerden devam etti ili$kimiz.
Bu arada Sedat da beni takip ediyordu siirekli. Bizi
hastaneden Oguz’la ^lkarken gordiik<;e deliriyordu. Bir
giin evde yalnizdim, salonda oturmu$ televizyon seyre-
diyordum ki Sedat geldi. Sarho$tu, yamma oturup ag-lamaya ba$ladi. i§te o an acidim Sedat’a. Yanina gittim,
“Uziilme artik” dedim. Birden opmeye ba$ladi beni.
Kar$i koyamadim <;iinku aslinda ben Sedat’i hala unu-
tamami§tim. Sevi$tik o gece. Sedat’la sevi$menin ver-
digi hazzin yaninda Berrak’tan intikam alma duygusu-
nu da tadiyordum. Sevi$melerimiz devam etti diger ge-
celerde. Kendimi <;ok kotu hissediyordum. Bir yandan
Oguz’u idare ediyor, bir yandan da bu durumun ortaya
(jikmamasi i<;in <;ok ugra$iyordum. Sonunda olan oldu
ve ben de hamile kaldim. Giiya bir doktordum ama ko-
runmayi bile becerememi$tim. Peki $imdi ne olacakti?
Mutlulugum tam olmayacak
Qocugu aldirmaktan ba$ka <;arem yoktu ama bunu
Adanada yapamazdim. Hemen Mersindeki bir doktor
arkada$imi aradim ve durumu anlattim. “Hemen bana
gel” dedi. Oguz’a bir bahane uydurup Mersin’e gittim.
Arkada$im <;ocugu aldi. Bu dertten kurtuldum. C^ok
uziiluyordum ama ba§ka hi<;bir <;arem yoktu. Adana’ya
dondiim ve Oguz’la bulu$tum. Oguz’a “Benimle niye-
tin ciddiyse hemen harekete ge<;elim, yoksa bu i§ bitsin”
diye rest <;ektim. Oguz “Benim de bekledigim buydu”
dedi. Sedat’tan kurtulmamin tek yolu Oguz’la evlen-
mekti. (^unkii Oguz, Istanbul’daki <;ok biiyiik bir hasta-
neden teklif almi$ti ve sirf beni birakmamak ign kabul
etmiyordu. Bir ay i<;inde evlendik ve Adana’yi terk ettik.
§u anda istanbul’da ya$iyoruz. Mutlu sayilirim. Benim
hi<^bir zaman mutlulugum tam olmayacak. Bu arada neyazik ki e§imin <^ocugu olmuyor. Hayat boyu <;ocuk sa-
hibi olamayacagiz. “Ke§ke Sedat’in <;ocugunu aldirma-
saydim” diye du$uniiyorum bazen. Berrak’la Sedat bir
sure sonra ayrildi. Sedat’in da §u anda Istanbul’da ya-
$adigini biliyorum hepsi o kadar. Zaten bir daha asla
onunla kar§i kar$iya gelmek istemiyorum…Seks Gbriintiileri
Yaren’in herkesin imrcnecegi bir evliligi vardt. stkinti-
siyla baflayan ftipheler onu korkunt; ger^ekle yiizleftir-
di. Efinin siirekli sakladigi cep telefonunu ele ge^irip gd-
runtulii mesajlara baktiginda gordiiklerine inanamadt.
Efi, ihanetini kamcraya fekmifti…
A dim Yaren, 28 ya$indayim ve 10 aylik evliyim.
Benim hikayemin de bu sayfada yayinlanan di-
ger hikayelerden hi^bir farki yok aslinda. £ok sevip
inanmak ve aldatilmak… Her hikayenin sonu ayni, hii-
ziinlii bir biti$. Belki tek farkhlik ihanetin ortaya <;i-
ki§ bi<;imi. Insan bilmedigi ve ortaya <;ikmadigi siire-
ce ihanetin yikici bir etkisi yok. C^unkii bilmiyorsun,
diinyadan bihabersin. Ama $iiphe denilen $ey insanin
i«^ini kurt gibi kemiriyor o ayri… Bir kez girdimi insa-
nin i(jine o kurt, bir daha asla <;ikmiyor. Kendi kendi-
ni yiyorsun, ger<^egi ortaya <^ikarmak i<;in deliriyorsun.
Ger(jek ortaya <;ikinca da yikiliyorsun. Ne taraftan ba-
karsak bakalim, ihanet iki ucu sivri bir bi<;ak. Her tur-
lusii batiyor, her tiirliisii can yakiyor. Ihanetin a<;tigi
yaralar hayat boyu kapanmiyor. Hele hele bir ihanetin
ardindan, guvendigin ki$i de sana ihanet ederse i$te o
zaman insanin ya§ami mahvoluyor.Arkada$lar tani§tirdi
E§imle bir arkada$ ortaminda tani§tik. Bulu§mayi
arkada$lar ayarlami§ti. Ikimiz de yalnizdik ve bizim
birbirimize uygun oldugumuzu dii$iiniiyorlardi. Ben
bu bulu$maya istemeyerek gitmi§tim. Ya$adigim uzun
siireli ve sorunlu bir ili$kiden yeni <;ikmi§tim. Hayatima
hi<; kimseyi sokmak istemiyordum. Bir siire a$k deni-
len o duygudan uzak kalmayi, kendimi, yiiregimi, ru-
humu dinlendirmeyi planliyordum. Biten ili$kim ben-
de biiyiik yaralar a<;mi$ti. Hatta psikolojik tedavi bile
g6rmii§tiim. Hentiz tam iyile§meden yeni bir a§ka ba$-
lamamin miimkiin olmadigini dii§uniiyordum. Ama
evdeki hesap <^ar§iya uymadi. Mehmet Co$kundeniz’in
bir yazisinda dedigi gibi “Zaten a$k hep zamansiz
gelir’di. Onu gorur gormez vurulmu§tum. O ana kadar
ya$adiklarim a§k degilmi§ demek ki. Bu <^ok ba$ka bir
$eydi, benzerini hi<; ya$amadigim duygular i<;erisindey-
dim. O gun <;ok ilgilendi benimle. Telefon numarami
istedi, verdim. Ertesi gun de hemen aradi. Zaten o top-
lantidan dondiikten sonra beni uyku tutmami§ti. Biitiin
gece onu dii$iinmu$tiim. Ertesi sabah da heyecanla ara-
masini beklemi§tim. Aradi ve bulu$tuk. Hayatimin en
giizel giiniiydii. Kendimi hi<; bu kadar mutlu hissetme-
mi$tim. Saatlerce konu$tuk, gezdik. Ak$amin ge<; saat-
lerine kadar beraberdik. Ondan hi<^ ayrilmak isteme-
mi$tim o giin. Ne aciktigimi, ne susadigimi, ne yorul-
dugumu hissedebiliyordum.
Kisa siire sonra evlendik
Her an yanimda olmasini istiyordum artik. O da
beni ilk gordiigii giin a$ik olrnu?. Ayni $eyleri hisset-mi§ti. Turn arkada$larim, ailem, akrabalarim bende-
ki degi§ikligin farkindaydi. Arkada$larim, “Gozlerinin
i<;i parliyor” diyordu. ili$kimiz doludizgin ilerliyordu.
Her am ba$ka giizeldi, her am doyumsuzdu. Ben ar-
tik onun omriim boyunca yanimda olmasini istiyor-
dum. Onsuz ya$ayamayacagimi anlami$tim. Kisa bir
sure sonra ailemle tani$tirdim. Ailem de <;ok sevmi$ti.
Ben de onun ailesiyle tam$tim. ili§kimiz evlilige dog-
ru gidiyordu. Qok ge<;meden ni$anlandik. Riiya gibiy-
di her §ey ve ben bu rtiyadan uyanmak istemiyordum.
Ni§anhligimiz fazla uzun siirmedi.
Gerekli tiim formaliteleri hallettikten sonra evlen-
dik. Biz iyi anla$iyorduk, ailelerimiz de birbirleriyle iyi
anla$iyordu. Her anlamda hayalini kurdugum beraber-
ligi ya§iyordum. Hayat o kadar giizel ki; her §eye olum-
lu bakan biri olmu$tum.
Bir huzursuzluk hissediyorum
Beni 90k sevdiginden emindim. Dilinden sevgi soz-
ciikleri hi$ eksik olmuyordu. Benimle evlendigi i<;in
kendini <;ok §ansli hissettigini, <;ok mutlu oldugunu
soyliiyordu. Qok ilgileniyordu benimle. Uyurken bile
mutlaka bana sarilir, oyle uyurdu. Yanindan birka<; da-
kika ayrilsam, pe$imden gelirdi. A$kla bakardi ve ben
o a$ka <;ok inamrdim. Belki de <;ok inandigim i<;in ye-
digim darbe de 90k aci geldi bana. Ara sira i$ seyahat-
lerine gidiyordu e$im. Ona <;ok giivendigim i<;in i<;im-
de beni aldatacagina dair en kii<;uk bir $iiphe bile yok-
tu. Ben hisleri <;ok gii^lii bir kadinim. Bir siire sonra or-tada hit;bir neden yokken kendimi huzursuz hissetme-
ye ba$ladim. Bu huzursuzlugun altindan bir $ey <;ikaca-
gini biliyordum. Huzursuzlugun nedeninin e$im oldu-
gunun da farkindaydim. Goriinen hi^bir neden yoktu.
Di$aridan bakildigi zaman herkesin imrenebilecegi bir
evliligimiz vardi. E$imin benden bir $eyler sakladigini
du$iinuyordum.
Telefon edip konu$muyor
I§te tam o siralarda e$ime sessiz telefonlar gelmeye
ba§ladi. E$im miisait olmadiginda cep telefonunu ben
a<;iyordum. Kar$i taraftan hi<; ses gelmiyordu. Ancak
e$imin ben telefonuyla konu^tuk^a gerildigini, tedir-
ginle$tigini fark edebiliyordum. Giderek telefonunu
saklamaya ba$ladi benden. Nereye gitse yaninda gotii-
riiyor, cebinden hi<; (jikarmiyordu. Oysa daha onceleri
telefon hep evde masanin iizerinde durur ve kimse il-
gilenmezdi. Bu degi§imin sebebini bulmahydim mut-
laka. Qinkii 90k huylanmi$tim bu durumdan. Bir gun
ali§veri§ yaparken e$im ^antama koymam i<;in telefo-
nunu bana verdi. Aradigim firsati bulmu$tum i$te. Bir
sure ona <jaktirmamak i<;in ben de magazadaki giysi-
lerle ilgilenir gibi yaptim. Sonra e§im dalmi§ken “Ben
tuvalete gidiyorum” deyip ayrildim yanindan. Telefonu
aklina gelmedi dogal olarak. Tuvalete girdim, bir kabi-
ne kapandim ve hemen telefonu k?ri$tirmaya ba§ladim.
Yazili mesajlar kismina girdim, bir tek mesaj bile yok-
tu. Hemen ardmdan goriintulii mesajlar bolumiine gir-
dim. Gordiigiim §ey beni mahvetmeye yetti…

 

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.