Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

Avcılar Escort
escort
Rus Escort
escort
Çapa Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Anal Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Yeni Escort
escort
Yeni Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
İtanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Çapa Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Yeni Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Yeni Escort
escort
istanbul Escort
escort
Grup Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Kayaşehir Escort
escort
Kayaşehir Escort
escort
Aksaray Escort
escort
Anal Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Strapon Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Vip Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
istanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avrupayak Escort
escort
Eseyurt Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
istnbul Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Fatih Escort
escort
Gurüp Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Cimcif Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Anal Escort
escort
Vip Escort
escort
19 Escort
escort
Vip Escort
escort
Vip Escort
escort

 

Aldatılan kadınlar 14-bölüm-

  • İlan Tarihi: 28 Mart 2013 18:34

Açıklama

Aldatılan kadınlar 14-bölüm-  

Sevi$melerini fotograflami$ti
Cep telefonunun kamerasiyla <;ekildigi lattim ailesine. £ok iizuldiiler, “Bir hata yapmi? bizim
e$ek oglumuz, sen ona bir $ans daha ver” dediler. O ka-
dar gurursuz davranamayacagimi, onunla birakin ayni
yatagi payla§mayi, artik ayni ortamda bile bulunamaya-
cagimi soyledim. Ardindan da ^lktim evden…
Her giin ona beddua ediyorum
Bir otobuse atlayip dogruca ailemin ya$adigi $eh-
re gittim. §imdi ailemin yanindayim. Ne kadar sarsil-
mi$im aslinda. Yalniz kalinca daha iyi anladim bunu.
Ilk zamanlar telefon numarami degi§tirmemi$tim ama
baktim e$imin ne mesajlari ne aramalari bitecek gibi
degil, ben de degi§tirdim numarami. Atlatmaya <;ali^i-
yorum. Geceler boyu ruh gibi dola$tim evde. Sinir kriz-
leri ge^irdim ama yapacak bir $ey yok. Hayat devam
ediyor. Onunla ilgili duyduklarima gelince… (J)ah$tigi
yerdeki disiplinsiz tavirlan yiizunden i$ten atilmi$.
Ailesinin yanina yerle$mi$ o da. Evimizdeki hi<;bir e$-
yaya dokunmami$, yerinden bile oynatmami$. Oylece
duruyomu$ her $ey ve beni bekliyormu$. Ailemi ara-
yacak kadar cesur da degil. Benden haber bekliyor-
mu$ hep. (^ok mutsuzmu$. in$allah <;ok daha mutsuz
olur. Ben her yeni giine ona beddua ederek ba$hyorum.
Ya$adigim siirece de beddua etmeye devam edecegim.
Umanm hi<;bir zaman yiizii giilmez.belli olan
o goruntiilerde, e$im bir ba§ka kadinla sevi§iyordu.
Sevi$me aninin fotograflari, kadinin <;iplak fotografla-
ri ve kendisinin fotograflari vardi. Goriintiiler <jok ig-
ren<^ti ger<^ekten. Birbirlerinin cinsel organlarinin en
ince aynntisina kadar fotograflami$lardi. Birle$me ani-
ni goruntiilemi$lerdi. Hatta bir de video kaydi vardi. Bir
porno filmden farki yoktu goriintiilerin. Ba$im donii-
yordu, midem bulaniyordu. Oracikta olecegimi dii$iin-
meye ba$ladim. Peki ama kimdi bu kadin? Hemen tele-
fonun son aramalar boliimiine girdim. E§im, bir kadin
adiyla kayitli numara ile giin i^indeki en uzun konu$-
masmi yapmi$ti. Konu$malari neredeyse 1 saate yakin
siirmu$tii. Ayrica kadin da e§imi arami§ti. Tuvaletten
<^iktim ve e§imin yanina gittim. Yuziim al al olmu§tu.
Bacaklarim titriyor, ayakta durmakta gii<;luk ^ekiyor-
dum. “Neyin var?” diye sordu bana. Once soylcmek is-
temcdim. Sonra “Giderken yolda anlatirim” dedim.
Alyansimi <^ikarip ona verdim
Arabaya bindik ve ben kendimi iyice koyuverdim.
Hi^kira hnjkira agliyordum. Bana tekrar “Neyin var?”
diye sordugunda telefonunu ^antamdan gikardim, go-
runtiilii mesajlarin oldugu boliimii a<;ip sevi$me fotog-
raflarindan birini gosterdim ona. Neye ugradigini §a-
$irdi, arabayi hemen uygun bir yere (jekti ve “Bir dakika
sakin ol” dedi. Sakin olmayi beceremiyordum ki, <?ig-lik <;igliga agliyordum. Bunlari hak edecek ne yapmi$-
tim ben? Ona yetebilmek i<;in qrpinmi§tim biitiin evli-
ligimiz boyunca. Goziiniin i<;ine bakmi§tim hep. Onu
iizmemek, kirmamak i<;in ugra$ip durmu§tum. “Liitfen
beni dinle” deyip duruyordu ama dinlemek istemiyor-
dum onu. Indim arabadan ve yiiriimeye ba§ladim. Ne
tarafa gittigimi, nerede oldugumu bile bilmiyordum.
O da indi ve pe§imden ko$tu. “Ne olur konu$ahm” di-
yordu ama ben “Konu$acak bir $ey yok, her $ey ortada”
diye aglamaya devam ediyordum. Alyansimi <;ikardim
parmagimdan ve onun avucuna biraktim. “Bu kadar
kolay olamaz” dedi. “Bu kadar kolay, sen beni kolayca
aldattigina gore benim de alyansimi ^lkarmam i§te bu
kadar kolay…” dedim.
Kadini hamile birakmi§
Bir taksiye binip eve gittim. O da arabayla pe$im-
den geldi. Hemen yatak odasina girdim ve bir bavu-
lu a<;ip i^ine bilin<;sizce e$yalarimi koymaya ba§ladim.
Aglamami durduramiyordum. Neredeyse 1 saattir ke-
sintisiz agliyordum. O da girdi yatak odasina, ba§im-
da durmu$ bana aqiklama yapiyordu. Eskiden bera-
ber oldugu bir kadinmi§. Birakamami$ bir tiirlii. Bizim
biitiin ili§kimiz ve evliligimiz boyunca da o kadin var-
mi§. Birakmak istemi§ ama kadin izin vermemi$. Bu ara
sik gorii$melerinin nedeni de kadinin kendisinden ha-
mile olmasiymi$. Bebegi aldirmasi i<^in ugra§iyormu$.
Bebegi aldinr aldirmaz bitirecekmi$ ili$kisini. E$iminbu anlattiklari benim <;ekligim aciyi hafifletmiyor, ak-
sine daha da artiriyordu. Ya$adigim riiya bitmi$ti, gii-
vendigim her $ey bir bir kirilip gitmi§ti. E$im, sevdigim
adam, hayallerimin prensi, ugruna her $eyi goze aldi-
gim, her §eyi silip attigim erkek, bir ba$kasiyla beraber
olup onu hamile birakmi$ti. Oysa biz bebek yapmayi
planhyorduk. Kendi bebegimizi kucaginnza almayi is-
tiyorduk. Bebegimizin adini ne koyacagimizi konu§u-
yorduk. §imdi e$imin bebegini ben degil bir ba$kasi ta-
$iyordu karninda. Belki de doguracak, kucagina alacak-
ti bebegini. Dii$undiik<;e <;ildiriyor, <;ildirdik<;a daha da
<;ok agliyordum. Ustelik kendimi aptal gibi hissediyor-
dum. Beni aptal yerine koymu§tu i§te…
Ailesini arayip her §eyi anlattim
E$yalarimi topladim, bavulu kapattim ve evden <;ik-
mak iizere dogruldum. “Gitme ne olur, affet beni” dedi.
“Gitmezsem ne olacak ki?” diye cevap verdim. “Yanin-
da sana hep nefretle bakan bir kadin olacak. I$ten geldi-
ginde seni kapida kar$ilamayan, sana hayranhkla bak-
mayan, her hayali yikilmi$, mutsuz, ruhsuz bir kadin
sana artik ne verebilir ki?.. Sana verdigim her $eyi, se-
nin bana kaybettirdigin her $eyi geri kazanmahyim.
Benden <^ok $ey aldin. Verdigim hi<;bir §eyi helal etmi-
yorum sana…” E$im, bir pul gibi degersizdi artik go-
zumde. Gitmeden once her $eyi ailesine anlatmak iste-
dim. Qiinkii durup dururken gittigimi du$iinmelerini
istemiyordum. Telefon ettim ve olan biten her $eyi an-

Etiket yok

511 gösterim, 1 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.