Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 16-bölüm-

  • İlan Tarihi: 28 Mart 2013 18:38

Açıklama

Aldatılan kadınlar 16-bölüm-  

mu§tu. Ka<;irdi baki$larim ka^irmasina da. O nasil bir
renkti oyle? “Deli gibi bir §ey” dedi i^inden, deli bir
mavi… Sehpada duran haftalik dergiye uzanip dikkati-
ni ba§ka $eylere verdi. Verdi de bir daha bakmak i<;in,
i<;indeki dayanilmaz arzuyla sava$ vermekteydi. Hele
ki o baki$larin hala tizerinde oldugunun farkindayken.
Bakmayacakti ama. “Size sicak, soguk bir $eyler ikram
etseydik” dedi bir ses. Ve mecburen sesin geldigi yone
bakti. Bu sefer o delilige, bir de gtilii$ eklenmi$ti. Gen<;
adanun yiiziinde $enlik vardi sanki. Hissetti. En ka-
din yanina dokunmu§tu adamin gozii, giilii$ii ve yiizii.
Heyecanini bastirniaya <;ali$irken sesinin titremesine
mani olamadigini fark etti. Hafif<;e bogazini temizledi.
“Aa! §ey, evet. Aslinda evet iyi olur, sicak bir <jay iyi
olur” dedi ve anlamsiz kelimeler dokuldii agzindan.
Anlamsizdi, <^unku be$ dakika once en az bir saat bekle-
mesi gerektigini ogrenmi§ti. “§ey! Daha, <;ok bekler mi-
yim?” “Iyi de” diye ge<;irdi saliseler i^inden, “Bu adam
hep burada degil miydi? Neden ben daha once hi<; gor-
memi$im bu gozleri. Ya da neden bakmi$im da gorme-
mi§im?” Gen<f adamin sozleriyle, du$iindiiklerinden
siyrildi bir anda. “C^ok aceleniz varsa?” Hemen araya
girdi… “Var ya! Hem de <;ok acelem var…” devam edi-
yordu gen<; adamin yiiziinde, “Gel sen de katil” derce-
sine rengarenk $enlik… “Tamam, o zaman ben sirada-
ki arkada$imdan rica ederim, sizi one aliriz” Derin bir
oh <^ekti sessizce, bir an once buradan gidecek olma-
nin verdigi huzuru ruhunun en iicra ko$elerinde his-setti. “Ama once <;ayinizi soyleyelim.” Bir gulii§ bu ka-
dar mi uzun siirerdi bir insanin yiiziinde ve bir insan
bu kadar mi giizel gulerdi? Birden ayaga kalkti. “Hayir!
Hayir, <jayi da iptal edelim, benim hemen gitmem la-
zim…” Giizel giilu$, yerini hayret dolu bir ifadeye terk
ederken ayni hayret dillenmi$ti bu kez, “Nasil yani?
Tamam, anla$mi$tik arkada§imm yerine sizi alacaktim
seansa?” “Gitmem lazim” derken kapiya varmi§ a<;mi$
ve asansoriin kapisina ula$mi$ti bile. Zemin diigmesi-
ne bastiginda biitiin sinirlerinin gerildigini hissediyor-
du. Neler ge<;mi§ti akhndan oyle. Nasil dii§unebilmi$-
ti bunlan. Asansorden indi ve yiiriimeye ba$ladi. Biraz
yiiriimek iyi gelebilirdi…
Duyduklarina inanamiyordu
Biitiin viicudunun terledigini hissediyordu. Kendin-
den nefret ediyordu. Ne farki vardi? Ha beyninden ge<;-
mi$ti gen<; adam. Ha bedeninden… Aldatmi$ti i$te yil-
lardir a§kindan oliip bittigi adamini. Onca yolu yiirii-
diigiiniin farkinda bile olmadan evinin oniinde bul-
du kendini. Neden gelmi$ti ki eve? Ah, tabii ya, bir ara
“Qok terledim bari eve gidip iizerimi degi$tireyim” diye
dii$iinmu$tu o yiizden demek ki… Kendini ruhen ve
bedenen yorgun hissediyordu. Anahtari yava^a <;evir-
di ve ayni yava§likta i^eri girdi. Antrede duran koltu-
ga yava^a ili$ti. Kapiyi bile kapatmami$ti ki… i<;eriden
gelen kadin kahkahasini duydu. Hem de en can, en si-
cak ve en tanidik kahkahayi… Nazan giiliiyordu kah-kahalarla… Iyi de, ne i§i vardi Nazan’in burada? Yarnn
saat sonra bulu$mayacaklar miydi? Evet bulu§acaklar-
di, peki eve nasil girmi$ti? Ardindan bir erkek kahkaha-
si duydu; bu da en can, en sicak, en tanidik kahkahaydi;
adannna aitti… Peki, ya o? Konuklanna istanbul’u gez-
dirmeyecek miydi? Evet, gezdirecekti. iyi de neler olu-
yordu? Yerinden kalkip i<jeri gitmek istedi ama kalka-
madi. Duydugu kahkahalar yetmezmi$ gibi, giilu$lerin
arasina giren ciimleler mihlanip kalmasina sebep oldu.
“$imdi gelip bizi boyle gorse ne deriz?” “Diyecek ne
olabilir ki? Gordiiklerinden anlamayacak mi sence her
$eyi? Hayatim boyunca ondan gizli sakli bir $ey yapma-
dim ki ben.” “E iyi, soyleseydik istersen…” Kahkahalar
gittik^e biiyiiyordu kulaklarinda, konu$malari duy-
makta zorlamyordu. En son duydugu neydi?
Ne demi$ti adami? “Soyleseydik istersen…” Hala
aqk duran kapidan girdigi gibi sessizce qkti. Siiziilen
gozya$larini elinin tersiyle sildi. Geldigi onca yolu, dii-
§uncesinde bile ihanet ettigi iqrin kendisinden nef-
ret ederek yurtidiigu onca yolu, hayatinin en onem-
li iki varliginin ihanetinin ger<;eginde yiiriimeye ba§la-
di. Nasil yapmi$lardi bunu ona? Nasil kiymi$lardi yiire-
gindeki en onemli degerlere? Birden telefon etmek gel-
di aklina. Cep telefonundan numaralari <;evirdi. Yine
<;aliyordu ve henuz a^an yoktu. Yine aym, nefes nefe-
se sesle a<;mi$ti telefonu Nazan. “Alo, efendim?” Nefes
nefeseydi. Nefes nefese… Sesinin titremesine mani ol-
maliydi, bunu gururu i<jin yapmahydi. “Nazancigimbenim, randevumuza gelemeyecegim haber vereyim
dedim.” Akli sira <^ok $a$irmi$ti, “Aaa! lyi de neden?”
“Gelemeyecegim <?iinku bugiin goz muayenem oldugu-
nu unutmu$um. Doktorum aradi $imdi. ‘Ge<; kaldiniz’
dedi. Oraya gitmem lazim.” Nefes nefese degildi artik.
Dinmi$ti. Ve hatta rahatlanu$ti bile. Bir arada ge<;irebi-
lecekleri saatleri artmi$ti. Sevin<j doImu$tu sesine. “Ben
de tarn hazirlanmi$ gkiyordum. £ok unutkan oldun
sen bu aralar. Inanmiyorum sana! Ne yapalim yarin bu-
lu§uruz o zaman.” Ya$lar ip gibi siiziiliiyordu gozlerin-
den. Agladigini hissettirmeden kapatti telefonu.
ihanet i^in dondii
Ba$ini kaldirdiginda gordiigii $ey deli gibi mavi ba-
kan o gozler oldu yine, “Geri mi dondiinuz?” Fark et-
meden ayni yere ddnmii$tu. Adamina, beyninde iha-
net ettigi yere. Gen<^ adamin gozlerinin i<;ine bakti, na-
sil oluyordu acaba bedenin ihaneti?
“Evet, dondiim ama seans i^in degil” dedi. Bilmedigi
bir isim, bilmedigi bir ten, bilmedigi bir soluk ama <jok
bildik bir doruk… Ne olmu$tu yani? Belki beyni iste-
mi$ti de, bedenini onlar itmi$ti bu bilinmezligin i<^i-
ne. Saate bakti. Salonun arkasindaki kii^iik odada deri
bir koltugun iizerinde hala boncuk boncuk birikmi§
ter damlaciklarina bakti. Deli gibi bakiyordu hala gen<;
adam yiiziine, deli gibi mavi bakiyordu. Adini bile bil-
medigi, biraz once turn hayvani duygularini teninde bi-
raktigi gen<; adama “Gitmeliyim” dedi. Dogrulurken_________
sordu gen<^ adam, “Bir daha ne zaman g6ru$uriiz?”
Bluzunu giyerken bakti ona ve “Hi<;bir zaman” dedi,
yine bir i$ik hizinda terk etti orayi. Eve gidip gitmemek
konusunda kararsizdi ama nereye gidebilirdi ki ba§ka…
iyi ki dogdun Meltem
Kilide anahtari yava^a soktu, yine yava^a <;evirdi.
Ev karanlikti, antrenin i§igini yakti. Salondan i<;eri girdi
ve butun evin i$iklari yandi bir anda. Beraberinde 9g-
liklar ba$ladi… “Iyi ki dogdun Melteeeeeeeem… Iyi ki
dogdun Melteeeeeeeem…” Kala kaldi. Adami, Nazan’i,
en sevdigi dostlari, kar§isinda alkj$lar i<;inde guliiciik-
ler yagdiriyorlardi. Nazan ko$tu boynuna sarildi, “Neler
<;ektik bugiin Tayfun’la sana bu siirpriz partiyi hazirla-
mak i<;in. Ya eve gelir de bu siislemeleri yaparken ya-
kalarsan bizi diye odiimiiz koptu. Ama ben dedim
Tayfun’a o bugiin unuttu ya§ giinii oldugunu diye… Iyi
ki dogdun biricik arkada$im…”Par$a Par$a Bir Hayat
Seda, komfu firmada (allfan Murat’a aftk oldugun-
da hayatimn en biiyiik hatastm yaptigim elbette ki bi-
lemezdi. Ancak bu hatalar zinciri hayatim o kadar et-
kiledi ki her fey in i kaybetti. “Kader” diycrek ge$iftinne-
ye (altfsa da asltnda tiim hatanin kendisinde oldugu-
nu biliyordu.
erhaba, adim Seda. Murat’la ya§adigim ve ha-
_,yatimi alt ust eden o hikayeyi anlatacagim size.
Kom$u firmada <;ali§irdi Murat. Ben de Murat’in i$yeri-
nin hemen yanindaki bir ba§ka firmada <;ali§iyordum.
§irketlerimiz ortak i$ yapmaya ba§layinca Murat da sik
sik benim i$yerime gelir gider olmu$tu. Mii$terilere su-
nulacak teklif mektuplarini birlikte yazardik. Yine bir
ak$am i$im get; bitti, toplanip cpkarken Murat’i kapida
bekler buldum. Murat bana, “Ge<; oldu, bu saatte evini-
ze gitmeniz zor olur. Ben sizi birakayim” dedi. Kabul et-
tim, arabasina bindim ve yola gktik.
Yolda giizel bir sohbetin i<jinde bulduk kendimizi.
Murat bir anda bana doniip, “Sohbet giizel, isterseniz
bir $eyler i<;elim bir yerde ve muhabbete devam ede-
lim” dedi. Bunu da kabul ettim. Aslinda ona kar$i hi<;-
bir $ey hissetmiyordum ba$larda. Sadece bir begeniydi
o kadar. Ama o giinden sonra da bulu$maya devam et-tik. Giderek igmde ona kar$i hisler belirmeye ba$ladi.
Neredeyse her ak$am bulu$up bir $eyler yapiyorduk. Ve
ben iyice kaptirdim kendimi Murat’a. Artik goziim ku-
lagim telefonda, kapilarda, pencerelerdeydi…
Jandarma otelde yakaladi
Murat, bo$anmi$ti, bir kizi vardi… Beni evli olma-
digina inandirmak i^in mahkemeden aldigi bo$anma
ilamini bile gdstermi$ti. 1$ <;iki§larinda mutlaka bulu-
$uyorduk, bir iki saat derken gece yarilarini buluyor-
du sohbetlerimiz. Onun yanmda kendimi <;ok iyi, <;ok
mutlu hissediyordum. Bir hafta sonunu beraber ge<;ir-
mek istedik. Istanbul’a yakin bir yere gittik, otele yer-
le$tik. Ertesi sabah jandarmalar gelip gotiirdii Murat’i.
Otele kimlik bilgilerini verince arandigi ortaya <;ikmi$.
Ben ne oldugunu anlamaya <;ali$irken bir otel gorevli-
si, “Siz karisi degilsiniz galiba, bize verdigi niifus ciiz-
daninda evli goriiniiyor. Bu otelden gitseniz iyi olacak”
dedi. Nasil oluyordu boyle bir $ey? Donup kalmi$tim.
Gozya$larim sel gibi akiyordu yanaklarimdan kalbime
Kalbim boguluyordu, oliiyordum…
Beni yeniden inandirdi
Sonra hapisten <;ikip geldi yine. Her zaman bulu§-
tugumuz yerde oturduk. Anlatti her $eyi. Resmen bo-
$anmi$. i<;eriye girmesinin sebebi ticaret hayatiyla ilgi-
liymi$. tnandim, inanmak istedim. Bu arada ailem de
ili$kimi ogrenmi§ti. C^iinku eve siirekli ge$ gjtmem dik-katlerini <;ekmi$ti. Aileme ger<;egi soylemek zorunda
kalmi$tim. Ayni donemde Murat’in <;ali$tigi firma $e-
hir di§inda bir i§ aldi. Murat da o i$in ba§inda olmak
uzere Istanbul’dan ayrildi. Ozlemine dayananuyordum,
her firsatta onun yanina gidiyordum. Bazen haber ve-
riyordum, bazen de stirpriz yapiyordum. Siirprizlerimi
<;ok seviyordu, kotii giinlerin geride kaldigini dii$ii-
niiyordum. Ama bir giin Murat’in eski e§i aradi beni.
Anla§mali olarak bo$andikIarini ve hala beraber olduk-
larini, bu arada Murat’in hayatinda ba$ka birinin daha
oldugunu soyledi. “Murat’i ka<; kere kapinin onune koy-
dum ama gitmedi. Ne olursa olsun benden vazge^mi-
yordu. Ben de ondan vazge^meyecegim” dedi. Yine yi-
kildim. Murat’a neden hala o eve gittigini sordugum-
da bana oyle bir §eyin olmadigini, eski karisinin <;o-
cuklarini kendisine kar$i kullandigini soyleyip “Onun
maddi durumu iyi degil. Bu yiizden bir siire daha bir-
likte kalmak zorundayim. Liitfen sabret, zamanla her
$eyi duzeltecegim. Seni <^ok seviyorum ve senden ayril-
mak istemiyorum” dedi. Birakmadi beni. Aynlamadik.
inandim ona yeniden…
Bir sevgilisi daha varnu§
Bu arada ger<;ekten $ehir di$inda, o <^ali§tigi yerde,
benden ba$ka bir sevgilisi daha oldugunu ogrendim.
i$in daha da kotiisii, ben yanina gidiyordum, e$i de gi-
diyormu$. Bir de o kentte sevgili… Qldiriyordum. Ka-
bus gibiydi her $ey. Ayrildim…

Etiket yok

1048 gösterim, 1 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Kenar çubuğu için En Popüler İlanlar bileşeni.