Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Gurup Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
Çapa Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
Kayasehir Escort
escort
Yeni Escort
escort
Rus Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Vip Escort
escort
Şişli Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Taksim Escort
escort
Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Otel Escort
escort
Sınırsız scort
escort
İstanbul Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Rus Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Anal Escort
escort
İstanbul Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Otel Escort
escort
Yeni Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
İtanbul Escort
escort
Çapa Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Bayan Escort
escort
Grup Escort
escort
Escort Bayan
escort
İstanbul Escort
escort
Strapon Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
istanbul Escort
escort
Avrupayak Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Eseyurt Escort
escort
Partner Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
istnbul Escort
escort
Gurüp Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
B.Düzü Escort
escort
Vip Escort
escort
19 Yaş Escort
escort

 

Aldatılan kadınlar 22-bölüm-

  • İlan Tarihi: 30 Mart 2013 16:41

Açıklama

 Aldatılan kadınlar 22-bölüm-

ven, tiim sevgi bir anda u<;up gitmi$ti. Telefonu aldim ve aglayarak agabeyimi aradim. Aslinda zaten Cengiz’in soylediklerine inanmami$tim ama bunu bir de aga-beyimden duymak istedim. Elbette agabeyimin hi<^-bir §eyden haberi yoktu. “Sa<;malama” dedi bana, “Ben o eve senin yoklugunda bir kez bile gitmedim. Ostelik boyle bir $ey yapacak olsam kendi evim var. Niye sizin evinizi kullanayim?” dedi. Cengiz yalanini devam etti-riyordu, telefonu elimden aldi ve agabeyime bagirma-ya ba§ladi. “Onceki ak§am sen degil misin buraya mi-safirlerini getiren?” diye hesap soruyordu bir de. Bu ka-dar sogukkanli olmasina da $a$iriyordum aslinda. 10 yillik evliligimiz boyunca ilk kavgamizi o ak§am ettik. Hayatin ne kadar ger<;ek oldugunu o zaman anladim. Ben ba$ka bir diinyada ya$ami§im bunca yil, pespem-be bir diinyada.

Bir kadinla arabadaydi

Ben biitiin geceyi uykusuz ge<;irdim. Cengiz ise hi<;-bir $ey olmami§ gibi yatti uyudu. Kalkinca da i$e gide-cegini soyledi. Bunca yildir bir tek Cumartesi bile i$e gitmemi§ti. Oysa biz daha bir gece onceki konunun tizerinde dogru diirust konu$mami$, sorunumuzu hal-ledememi$tik bile. Cengiz’e inanmi$ gibi gorundiim ve o kapidan qkinca takip etmeye ba$ladim. Cengiz ara-basina bindi, ben de bir taksiye atlayip pe§ine dii$tum. Bir otoparka girdi. Otoparktan <;iktiginda yaninda bir kadin vardi. Saatlerce dola$tilar, arabada el kol hareket-

Bir hafta sonra kredi kartlarimi iptal etmi§ti. Nakit pa-rami harciyordum, kendimi otel odasina kapayip giin-lerce agladim. Bir ay sonra eve dondum ve bir nakli-ye $irketi <;agirip evimi o yokken ta§idim. Oglumu da yanima alip ailesine ve aileme ba$imdan neler ge^tigi-ni anlattim. Ve evimin adresini soylemedim. Her yer-de beni arami$. Eve geldiginde evin bo$ oldugunu, sa-dece duvarlardaki resimlerimizin oldugunu ve onlara baktigini soylediler bana. Ama onu cezalandirmaliy-dim. Oda beni cezalandiriyordu… Kredi kartlarini iptal /:airmi§ti.

Silahiyla beni yaraladi

Giinlerce haftalarca beni aradi. Hayatimda hi<; <;a-li^mami^tim, ne i$ yapabilirdim ki, koca bir hi^tim san-ki. Insanlarin arasinda kaybolmu$tum. Tanitim i$i bul-mu§tum kendime. Cengiz bu siirede izimi buldu ve bir ak§am i$ <;iki§i kar§ima qiikti. Yakaladi beni ve arabasina itti. “Benim karim <;ali§amaz” diye bagirmaya ba$ladi. Ben de bu sure zarfinda yanindaki kadim ara$tirmi$tim. Taksimde bir kuliipte dans<jiydi. Ben de her $eyi bildigi-mi, ayiplanmayacak bir i$ yaptigimi ama kendisinin ki-minle birlikte oldugunu yiiziine vurdum. Sozlerim onu <;ildirtmi§ti. “Senden aynlacagim, zaten bo§anmak ic^in mahkemeye ba$vurdum bile” dedirn. Birden belindeki silahi <;ikardi ve “Ayrilmak mi?” dedi. Ben de “Evet” de-dim. Silahinin kabzasiyla kulagimin arkasina bir dar-be indirdi. Camm <;ok yanmi$ti. Kan fi$kiriyordu vur-dugu yerden. Arabamn kapisiniKanM?tUn7\kendimi di–apisini agp attim

§ari. (^evredeki insanlgfin <;agirdigi polisler geldi et-rafimiza. Beni hastaneye, Cengiz’i karakola gotiirdii-ler. Hastanede ayakta tedavi gordiim, daha sonra beni de karakola (^agirdilar. Karakolda kar§i kar$iya geldik Cengiz’le. “Ben yaptim” diyordu Cengiz, “(^ok seviyo-rum, dayanamadim sozlerine. Hataliyim biliyorum ve karim affederse buradan gitmek istiyorum” dedi. Her $ey bana bagliydi. §ikayette buiunabilirdim ya da onu affederdim, karakoldan birlikte <;ikip giderdik.

Ge^ici bir mutlulukmu$

Ben olayin biiyiimesini istemedim ve karakolda §i-kayet^i olmadigimi soyledim. C^iktik karakoldan, hi<; konu$muyorduk. Bir sure sonra tekrar bir ev tuttuk, yeni e$yalar aldik, bize ge<;mi$i hatirlatmayacak yeni bir hayat ya$amaya ba$lami$tik. Oglum, ben ve Cengiz. Bo$anmavla ilgili mahkeme giinii geldiginde davann geri aldim. 1.5 ay ge<;mi§ti Cengiz’in suratina her bak-tigimda i<;imde nefret uyaniyordu, oynuyordum ade-ta. Ama a$k miydi beni bu denli kizdiran, bilmiyo-rum. Cengiz degi§mi§ti, sabahlan kahvalti hazirlayip ak$amlari erkenden eve geliyordu. Eskisi gibi olmu§-tu bana kar$i ama ona hi<; giivenmiyordum. Bir giin du$a girdiginde lelefonuna mesaj geldi. Cengiz mesaj sesini duyunca, “A$kim sen bak belki onemlidir” dedi. Telefonunu a«;tim ve mesaji okudum. Mesaj o dans^i kadindan geliyordu. Uzun zamandir goru$emedikleri-ni, onu ozledigini ve bu geceyi birlikte ge<;irmek istedi-gini yaziyordu. Hi<;bir $ey olmami§ gibi telefonu yerine

Etiket yok

576 gösterim, 2 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.