Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Gurup Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
Çapa Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
Kayasehir Escort
escort
Yeni Escort
escort
Rus Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Vip Escort
escort
Şişli Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Taksim Escort
escort
Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Otel Escort
escort
Sınırsız scort
escort
İstanbul Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Rus Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Anal Escort
escort
İstanbul Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Otel Escort
escort
Yeni Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
İtanbul Escort
escort
Çapa Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Bayan Escort
escort
Grup Escort
escort
Escort Bayan
escort
İstanbul Escort
escort
Strapon Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
istanbul Escort
escort
Avrupayak Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Eseyurt Escort
escort
Partner Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
istnbul Escort
escort
Gurüp Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
B.Düzü Escort
escort
Vip Escort
escort
19 Yaş Escort
escort

 

CİNSEL SAĞLIK,1

  • İlan Tarihi: 30 Mart 2013 16:49

Açıklama

CİNSEL SAĞLIK,1

Carpan top yiizenden erkekligim mi gitti?

Kolay gelsin hamm. Birkag gain once ma<?-ta penisime top geldi. O giin-den beri kendimi tatmin et-medim. Qunku canim hig yapmak istemedi. Sizce bu top yiiziinden erkekligimi kaybetmi§ olabilir miyim?

CF:\ iP: Degerli okurum, bu §ekilde bir darbenin peni-sin sertle§me fonksiyonuna zarar verebilmesi igin 90k §id-detli olmasi ve ileri derecede morarma, agn gibi §ikayetlere neden olmasi gerekir. Duru-munun tedirginlikten kay-naklandigini du§iiniiyorum.

Uretrit, duzenli ili$kim yok diye mi oldu?

Ivi gamier doktor hamm. 28 ya§indayim. 4-5 ay once §iipheli bir cinsel ilijjki yasadim. Ardindan sik idra-ra cikma sorunu ya§adim. Birkag giin sonra doktora gittim. Kan, AIDS, hepatit, frengi ve idrar tahlili yapti. Sistit te§hisi koydu. ilaglari kullandim. Sonra askere gittim. Gegtigini du^iinuyor-dum ama 15 giin once §ika-yetlerim yeniden ba§ladi. Doktor “Uretrit” dedi ve ilag verdi ama gegmedi. idrar tahlili temiz gikti. Doktor muayene etmeden “Prostat bezinin salgiladigi bir sivi-dir. Erkeklik hormonu ya-par. Duzenli ili§kin yoksa ondandir” dedi ve ilag ver-medi. Sebep bu mu?

Degerli okurum, birdenbire sistit olma ihtima-lin dii§uk. Muhtemelen cinsel ili§ki ile gegen bir hastalik kapmi§sin. Bu durumda belir-tiler ortaya gikinca mutlaka idrar kanalindan kazinti kul-tiirii alinarak hastaligin sebe-bi saptanmali ve uygun tedavi yapilmalidir. Eger bu yapil-maz, bilingsiz olarak ilag kul-lanilirsa sorun kronikle§ebilir, hatta prostatit gibi ek sorunla-ra da sebep olabilir. Deneyimli bir iiroloji uzmani gerekli tet-kik ve tedavileri organize ede-rek sorununu gozecektir.

Heyacanli olmasamda hep hiisran ya§iyorum!

Saygilar . 23 ya§indayim ve erken bo§aliyorum. Bu sure 2-3 da-kikayi gegmiyor. ili§kiye 90k istekli bajjlivorum. Fakat ili§-ki sirasinda heyecanli olma-digim halde kendimi tutami-yorum ve her defasinda hiisran ya§iyorum. Acaba ili§ki-ye ba§lamadan once veya i-li§ki sirasinda ne yaparsam bu siireyi uzatabilirim?

C1VA Degerli okurum, evlendiginde e§inle bir sure, ornegin bir kag ay beraber ol-dugunda bu durum duzele-cektir. Eger sorun devam eder ise bir iiroloji uzmanina ba§-vur, sana gerekiyorsa ilag ve-rerek yardimci olacaktir.

Spermlerdeki iltihap cinsel ili§kiden mi?

22 ya§indayim. idrar yaparken bazen yanma oluyor ve 50k sari, idrar yol-larinda iltihap yokmus ama ^ « varnu§. 5-6 aydir
 

le§ir. Gerekli kgjfede yapil-mayan tahlil ve tedaviler so-nucu hastaligin dogru te§his ve tedavisinin gergekle§me-mesi, ge§itli antibiyotiklerin uzun sure kullamlmasi daha biiyiik sorunlara da yol aga-bilir. Bir ba§ka iiroloji uzma-nindan daha gorii§ almalisin.

Sertlejemememe tek $are penis proteziymi$!

ORl*: 10 yildir sertle§me sorunum var. Yakinda evle-niyorum. Evlenecegim ki§i 52 ya§inda. Sorunuma gd-ziim igin tek garenin penis protezi oldugu soylendi. Bu konuda bilgi verir misiniz?

( V V. Degerli okurum, kan dolumu ile sertle§meyi saglayan penisin igindeki es-nek kiliflara bir §ekilde kan gelip iginde yeterli sure kala-mazsa ve tiim tedavilere ragmen iktidarsizlik sorunu hal-ledilemezse son gare penis protezidir. Son gare olmasina ragmen sonuglannin biiyiik oranda yiiz giildiiriicu olmasi, vticutta kullanilan birgok protezden farkli olarak ki§i-nin partnerine bile belli etmeden kullanabilmesi kisir-lik derdinin en kotii ihtimal-le bile halledilebilir bir sorun olmasini saglamakta. Protez-lerin basit, ucuz ve daima sa-bit bir sertlikte kalan tipleri oldugu gibi ileri teknoloji ile penisin dogal sertle§me ve gev§emesini istege bagli olarak gergekle§tirebilen mo-delleri de mevcut.

Ameliyat olmam gerekiyormu? ama…

24 ya§indayim, tes-tisimdeki agridan dolayi ult-rasona girdim. Sonuglarim yaziyorum. Benim igin deger-lendirir misiniz? Ameliyat olmam gerekiyormu§. Bu ra-hatsizlik neden kaynaklamr? Seks hayatimda ve iiremede sorun olur mu?

CEVAP: Degerli okurum, sadece bu ultrason bulgulari i-le ameliyat edilmen dogru ol-maz. Ufak bir epididim kisti ve sadece ultrasonda sapta-nan bir varikosel ameliyat ge-rektirmez, ameliyattan fayda da gormez. Hatta epididim kistinin alinmasi sonucu biiyiik bir ihtimal ile 0 tarafin meni kanallan da tikanacak-tir. Bu konuda deneyimli bir iiroloji uzmaninin el ile mua-yenesinde varikosel belirgin olarak saptanirsa ve bununla birlikte yapilacak en az 2 adet kaliteli spermiyogram tahli-linde degerlerde du§iikluk go-riiliirse tercihan mikrocerrahi teknik ile varikosel ameliyati olmaniz gerekir.

Birtaraftan sikilmi| da sanki, patlami$gibi…

SO in 19 ya§mdayim. Tes-tislerimde §ekil bozuklugu o-luyor. Banyo yaparken fark ettim, sol testisim patlami§ gibi. Diger testisime gore daha biiyiik. Ertesi sabah her §ey normaldi. Sanki bir tara-fmdan sikilnu§ da obiir tara-findan patlami§ gibi. Zaman zaman da testislerimde agri oluyor. Acaba ne yapmaliyim? Cevabiniz i<?in te§ekkiirler.

C ‘ ‘ Degerh okurum, testisler §ekil degi§tiren or-ganlar degildir. Bahsettigin durumda 3 farkli ihtimal var; isi degi§iklikleri nedeni ile torbalann cildi ve cilt altinda-ki kas yapilan farkliliklar gos-tererek torbanin igindeki testis ve diger yapilann farkli hissedilmelerine ve ele gel-melerine neden olabilir veya fitigin niiks etmi§ olabilir. Bir diger ihtimal ise psikolojik nedenler ile donemsel olarak algilama sorunlann olmasidir. En kisa zamanda bir iiroloji uzmanina ba§vurarak gergek-leri ogren. Gereken tedavinin yapilmasmda fayda var.


Etiket yok

543 gösterim, 1 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.